Privacyverklaring

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per E-mail aan: info@broodjewordpress.nl

GDPR (privacyverklaring)

Broodje WordPress is een handelsnaam van CR3ATE IMMERSIVE CONTENT.

CR3ATE IMMERSIVE CONTENT verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4 AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee direct of indirect natuurlijke personen kunnen worden geïdentificeerd.

CR3ATE IMMERSIVE CONTENT gebruikt: Voor het aangaan van een overeenkomst van opdracht, alsmede de daarmee verband houdende administratie (niet steeds worden alle hieronder genoemde gegevens genoteerd):

 • Uw naam;
 • Uw adres;
 • Uw BTW-nummer;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw emailadres;
 • Uw bankgegevens en betaalgegevens.

Deze gegevens heeft CR3ATE IMMERSIVE CONTENT nodig voor de uitvoering van de met u te sluiten of uit te voeren overeenkomst. De grondslag van deze verwerking is dan ook de uitvoering van de overeenkomst (art. 6 lid 1 sub b AVG). Deze gegevens kunnen, geheel of gedeeltelijk, worden doorgegeven aan rechterlijke instanties of andere overheidsorganen, alsook (binnen het kader van de door u aan CR3ATE IMMERSIVE CONTENT gegeven opdracht) aan derden. Denk aan advocaten, deskundigen, en “gewone” wederpartijen. Er bestaat niet het voornemen om de gegevens door te leiden naar een derde land of een internationale organisatie.

CR3ATE IMMERSIVE CONTENT heeft geen geautomatiseerde besluitvorming waarvoor persoonsgegevens worden gebruikt. Deze gegevens worden door CR3ATE IMMERSIVE CONTENT niet langer bewaard dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld, rekening houdende met wettelijke verplichtingen.

Voor de goede werking van haar website broodjewordpress.nl, gebruikt CR3ATE IMMERSIVE CONTENT cookies.

CR3ATE IMMERSIVE CONTENT gebruikt enkel functionele cookies om de website goed te laten werken. CR3ATE IMMERSIVE CONTENT registreert niet het IP-adres van de bezoekers. Zo er in casu al sprake is van verwerking van persoonsgegevens, is de grondslag van deze verwerking dat zij noodzakelijk is voor de behartiging van de belangen van CR3ATE IMMERSIVE CONTENT als bedoeld in art. 6 lid 1 sub f AVG (goede werking van de website en beveiliging).

Voor iedere gegevensverwerking geldt dat u de navolgende rechten heeft:

 1. Inzage in en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
 2. Het recht om, daar waar de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, deze toestemming te allen tijde in te trekken. U kunt de toestemming intrekken door dit mede te delen via mail of brief (voor de contactgegevens, zie hierboven). CR3ATE IMMERSIVE CONTENT behoudt zich het recht voor te verifiëren of de mededeling tot intrekking van toestemming wel van u afkomstig is.
 3. Indien u een klacht heeft over de gegevensverwerking door CR3ATE IMMERSIVE CONTENT kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vindt u op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
 4. U heeft het recht om van CR3ATE IMMERSIVE CONTENT uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van u betreffende persoonsgegevens en, indien CR3ATE IMMERSIVE CONTENT uw persoonsgegevens verwerkt, op inzage van de door CR3ATE IMMERSIVE CONTENT geadministreerde persoonsgegevens en van de informatie als bedoeld in art. 15 AVG, alsook het recht om een kopie te verkrijgen van uw persoonsgegevens die door CR3ATE IMMERSIVE CONTENT worden verwerkt.
 5. U heeft het recht om van CR3ATE IMMERSIVE CONTENT onverwijld rectificatie te verkrijgen van u betreffende onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens, een en ander als bedoeld in art. 16 AVG.
 6. U heeft de rechten als bedoeld in de artikelen 17 AVG (recht op vergetelheid), 18 AVG (recht op beperking van verwerking), 19 AVG (kennisgevingsplicht van CR3ATE IMMERSIVE CONTENT inzake rectificatie, wissing of beperking), 20 AVG (recht op overdraagbaarheid van gegevens), 21 AVG (recht van bezwaar) en 22 AVG (het recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking).
 7. U heeft het recht om, ingeval van een datalek dat waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, onverwijld door CR3ATE IMMERSIVE CONTENT medegedeeld te krijgen de inbreuk in verband met persoonsgegevens, indien en voorzover zulks is vereist op basis van art. 34 AVG.
Scroll naar top